[„ACUM, CÂND STATUTELE…”] – de Mihai Eminescu [30 septembrie 1881]

Fotografie de arhiva. Mihai Eminescu de Nestor Heck – 1884. Basarabia-Bucovina.Info

Acum, când statutele Creditului Mobiliar sunt promulgate şi acţiile [î]şi caută loc la bursă, aşteptăm ca timpul să arate dacă prevederile noastre, sau mai bine zicând ale specialiştilor financiari pe cari i-am citat, se vor confirma sau nu, dacă activitatea societăţii va apuca pe clina jocului şi a agiotajului sau se va mănţine strict în cercul afacerilor solide de comerţ şi de întreprindere.

Faţă însă cu ştirea colportată că titlurile nouăi Societăţi stau deja la bursa franceză cu o sută şi mai bine peste pari, ne permitem a reproduce din „France financiere „ următoarea descriere a situaţiei pieţei de efecte a Franţei, precum şi a stării în care se află nenumăratele institute de credit.

Treceţi fără îndoială c-un ochi distras – zice „La France financiere „ – asupra tabloului pe care-l facem tot la trei luni asupra numărului societăţilor cari s-au format.

Dacă însă v-aţi da osteneala de-a citi numai totalul sumelor ce i se cer publicului, aţi trebui să rămâneţi în uimire.

Dar uimirea ar fi şi mai mare dac-aţi şti cum sunt constituite cea mai mare parte din aceste societăţi.

Vă pot cita multe din cele mai mari, al căror capital sec urcă la multe milioane şi a căror acţionari nu există decât în imaginaţia fondatorilor, ceea ce nu-i împiedecă pe aceştia de a merge cu gravitate la notar şi de-a declara că tot capitalul a fost subscris şi cu în acelaşi timp a patra parte a fost vărsată în numerar.

La trebuinţă, această a patra parte în numerar se depune pe masa notarului, care nu poate decât constata ceea ce vede, pentru că n-are altă misiune, deşi în cele mai multe cazuri el ştie foarte bine că aceşti bani au fost luaţi cu împrumut pentru câteva ceasuri numai.

Da, în Paris se găsesc oameni cari au profesia de-a împrumuta bani pentru constituirea societăţilor şi puteţi fi siguri că li se plăteşte foarte scump acest serviciu. Cu toate astea ar trebui să fie mai puţin aspri, pentru că au obiceiul de-a duce banii ei singuri la notar şi de-a-i readuce cu grijă îndărăt, astfel că în realitate nu se espun nici unui rizic.

În alte cazuri e destul dacă s-aduce poliţa unei case de bancă, sau chiar casa de bancă care subscrie ea însăşi se mărgineşte la o simplă pasare în scripte, care se contrapasează a doua zi.

Şi nici e cu putinţă ca să fie altfel, pentru că niciodată Franţa n-ar putea. cu toate enormele ei economii, să subscrie sumele şi mai enorme ce i se cer.

Precum vedeţi cea mai mare parte din societăţi se fondează aproape fără bani, însă promotorii lor [Î] şi fac totdauna socoteala cu rentierii, de la cari speră că-i vor descărca de-o parte a sarcinei lor.

Dacă scopul s-ar putea ajunge în totalitatea lui, dacă în realitate, la capătul câtorva luni, acţionarii fictivi de azi ar fi reprezentaţi prin acţionari serioşi, răul n-ar fi considerabil, căci Societatea ar putea de bine de rău să-şi [î]mplinească programa.

Dar, din nenorocire, nu este astfel şi nu poate f i astfel pentru cuvintele ce le vom da.

Rezultă deci că aceste societăţi n-au decât resurse slabe la dispoziţia lor, pentru că n-au putut plasa decât o parte minimă a capitalului lor şi astfel ele sunt menite la o moarte sigură.

Toate silinţele lor tind dar de-a căuta să trăiască timp de trei ani pentru a scăpa de legea penală, care-a fixat acest termen ca limită extremă a intervenţiunii ei.

Societăţile de cari vorbesc au fost organizate de oameni fără resurse serioase sau suficiente şi, dacă rentierul binevoieşte a lua informaţii înainte de a-şi da banii, arareori se va înşela sau va cădea în cursa ce se întinde credulităţii lui.

Dar aci suntem în cazul în care cea mai vulgară prudenţă se poate feri.

Sunt alte cazuri din nenorocire unde lucrurile au fost aranjate în aşa chip şi combinate cu atâta arte încât trebuie să fie cineva din breasla aceasta pentru a scăpa cu siguranţă, de primejdie.

Primejdia serioasă nu vine în adevăr decât de la societăţile cu capital mare cari oferă o afacere publicului. Nu le înglobez pe toate, căci sunt escepţii onorabile, dar adevărul se aplică la generalitatea lor, care e foarte numeroasă.

Era un timp, nu tocmai depărtat, în care emisiunile publice reuşeau încă.

Astăzi lucrurile s-au schimbat şi nu voi fi dezminţit de nimeni dacă afirm că, la zece emisiuni, nu sunt două cari ar avea un succes real; mai totdeauna sau foarte des cel puţin acest succes trâmbiţat prin foi ascunde un eşec.

Subscripţia publică nemaimergând, oamenii bogaţi, societăţile puternice au avut recurs la o nouă combinaţie: sindicatele.

O asociaţiune de capitalişti se formează care subscrie în adevăr şi face vărsământul cerut de lege; apoi, cu sprijinul unei largi publicităţi, bine orânduite, vinde publicului acţiunile societăţii în folosul comun al asociaţiunii.

Aci publicul e şi mai amăgit decât altă dată, pentru că nu i se vând acţiunile al pari; nu i se dau decât c-o majoraţiune de 15 la sută, ba de mai mult chiar.

Dar mai extraordinar e că se găsesc totdeauna cumpărători în asemenea caz şi e greu să fie altfel pentru că publicitatea e aranjată astfel că răsună în acelaşi timp în 100 – 200 de ziare financiare, făr’ a mai vorbi de cele politice cari zilnic vin a se adăoga la acest concert puternic.

Auditorii sunt dar obligaţi a admira frumuseţea piesei muzicale, pentru că nu există nici o notă discordantă. Aplauzele pornesc de la ei înşii; apoi vine colecta sub formă de cerere de acţiuni şi aceasta a fost totdauna spornică.

Însă iată şi sfârşitul concertului, sfârşitul comediei.

Cursul acţiunilor nu e susţinut, pentru că toate sunt vândute şi când publicul adevărat, cumpărătorul, vrea să vânză, nu mai găseşte pe nimeni care să cumpere.

De acolo baisse considerabile cari adeseori nu se opresc la pari, aşa încât adeseori nu poţi.scoate o sută de franci pe o acţie ce-a fost plătită cu 350 fr.

Daca imprudentul cumpărător vrea să se plângă află răspunsul pe care l-am căpătat noi, cari am cerut pentru un client ruinat o mică favoare, aceea de a-i lua titlurile c-o pierdere de 50%.

„Societatea e regulat constituită; clientul d-tale nu e copil; a trebuit să ştie ce face. Noi nu-i putem ajuta nimic”.

Clientul nostru e în adevăr în faţa unei societăţi foarte regulat constituite şi prin aceasta e ruinat cu toată buna regulă.

Ceea ce spunem e-o istorie ce se întâmplă în toate zilele şi, în proporţie mai mare ori mai mică, toţi au fost victimele acestei spoliaţiuni legale.

Am arătat astfel cele două moduri după cari se constituie societăţile astăzi; în amândouă cazurile publicul [î]şi pierde banii.

Suma societăţilor fiind considerabilă în acest din urmă timp, importanţa abizului săpat pentru biata economie, atât de penibil adunată, e evidentă.

Se întâmplă azi ca portofoliile să fie tixite cu titluri cari n-au absolut nici o valoare, decât de nume.

De acolo o neîncredere estremă pe care ne voi s-o blamez, dar care există în fine. Nu regret decât un singur lucru, că n-a existat acum zece ani. Am fi avut mai puţine ruine de deplâns, mai puţine de prevăzut.

Trebuie să vă depărtaţi de asemenea societăţi ca de un inamic care se apropie sub masca amiciţiei, ceea ce se va întâmpla cu toate societăţile acestea este că vor lichida şi, activul lipsind, nu va rămânea acţionarilor altă mângâiere decât de-a păstra în portofoliul lor titlurile ca pe nişte martori neputincioşi ai credulităţii lor.

Această lichidare va fi teribilă.

Asupra activităţii acestor societăţi „La France financiere” adaogă următoarele:

Cheltuielele generale, adecă retribuţiunile personalului administrativ, sunt atât de mari încât ar mânca dobânda legiuită a capitalului social dacă el ar fi plasat în rentă sigură de stat sau în valori de prima ordine.

De-acolo imperioasa necesitate de-a recurge, pentru sporirea veniturilor, la alte mijloace, între cari în prima linie figurează operaţiunile de bursă. dacă operaţiunile de bursă s-ar traduce în simple împrumuturi pe titluri pericolul n-ar fi considerabil. Din nefericire nu e aşa, ci în jocul propriu zis administratorii caută beneficiile ce le sunt indespensabile pentru a distribui o dividendă acţiunilor lor.

Dar când vorbim de beneficii vorbim de pierderi.

Când un jucător câştigă trebuie să fie cineva care pierde.

Nimic nu e dar mai puţin sigur decât izvorul acestor beneficii şi un om cu minte nu poate admite ca norocul să favorizeze totdauna aceeaşi societate.,

Astfel, pentru a ascunde pierderile, se umplu portofoliile c-o sumă de valori de o negociaţie mai mult decât grea la bursă, dar a căror prezenţă e de ajuns pentru a împlini deficitul şi a permite distribuirea dividendei ordinare.

Cursuri practicate cu abilitate în momentul confecţiunii inventariului permit comisarului a face un raport favorabil asupra compunerii portofoliului şi festa e jucată.

Astfel liniştea reîncepe pentr-un an, în timpul căruia se vor reîncepe aceleaşi operaţiuni, pentru a sfârşi în acelaşi chip.

Portofoliul a o sumă de societăţi ne-ar prezinta curioase destăinuiri şi ar dezvăli ceea ce indicăm. Iată un rău, un viciu serios, pe care-l supunem luării aminte a cititorilor noştri.

Iată dar descrise atât natura cât şi activitatea societăţilor al căror obiect nu este creditul real, întemeiat pe proprietate sau pe afaceri sigure de negoţ, ci pe comerţul de titluri a unor întreprinderi viitoare. Se poate ca reclama, tipărită pe pagina întâia a mai multor ziare din Bucureşti, că titlurile Creditului Mobiliar se cotează peste pari să fie adevărată şi totuşi asta nu va fi cu mult mai mult decât o manoperă de bursă, de vreme ce valoarea unui titlu nu se poate determina decât prin produsul întreprinderii ce el reprezintă. Cari sunt întreprinderile pe care Creditul Mobiliar le are în vedere, care produsul lor probabil?

MIHAI EMINESCU
OPERA POLITICA
1 ianuarie – 31 decembrie 1881
TIMPUL
EDIŢIE CRITICĂ ÎNTEMEIATĂ DE P E R P E S S I C I U S
EDIŢIE CRITICĂ ÎNGRIJITĂ DE MUZEUL LITERATURII ROMÂNE
Coordonator DIMITRIE VATAMANIUC
Editura Academiei RSR, 1985-1989
Vol XII

Mihai-Eminescu.Ro

image_pdfimage_print

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.