Publicistica 1877 – 1883 TIMPUL

RĂSPUNSUL PORŢII LA NOTA COLECTIVĂ – de Mihai Eminescu [22 iulie 1880]

RĂSPUNSUL PORŢII LA NOTA COLECTIVĂ – de Mihai Eminescu [22 iulie 1880]

În „Neue freie Presse” de la 28 iuliu cetim răspunsul la nota colectivă privitoare la cestiunea fruntariei greco-turce pe care ministrul otoman de esterne Ab[b]edin Paşa, în numele Porţii, l-a trimis ambasadorilor marilor puteri, în cuprinsul următor: Exelenţă, subsemnatul, ministru…

[„PROGRAMUL NOSTRU ZICEA …”] – de Mihai Eminescu [22 iulie 1880]

[„PROGRAMUL NOSTRU ZICEA …”] – de Mihai Eminescu [22 iulie 1880]

Programul nostru zicea: Teorii abstracte de cosmopolitism importate de-aiurea s-au împrăştiat pe nesimţite şi au slăbit cu încetul simţul conservării naţionale, aşa de vioi şi de puternic odată la români; şi aceste idei, vătămătoare chiar în ţările luminate şi puternice…

[„ASTĂZI FIIND PRIMA ÎNTRUNIRE …”] – de Mihai Eminescu [16 iulie 1880]

[„ASTĂZI FIIND PRIMA ÎNTRUNIRE …”] – de Mihai Eminescu [16 iulie 1880]

Astăzi fiind prima întrunire a acţionarilor Băncii Naţionale vom avea fericirea s-auzim pe care dintre iluştrii patrioţi puternicii zilei l-au uns guvernator, cine a stătut, cu mila lui Dumnezeu şi voinţa reversibilităţii, Domn stăpînitor peste creditul României. Asemenea se vor…

[„OBSERVASEM CU OARECARE MIRARE…”] – de Mihai Eminescu [13 iulie 1880]

[„OBSERVASEM CU OARECARE MIRARE…”] – de Mihai Eminescu [13 iulie 1880]

Observasem cu oarecare mirare că „Steaua României” din Iaşi, organul grupului liberalilor moderaţi, de unde pînă mai deunăzi făcuse o aprigă opoziţie regimului roşu, atît de aprigă încît tonul nu putea fi mai înalt, nici cuvintele mai vehemente, începu deodată…

[„NU ŞTIM CUM SĂ NE ESPLICĂM…”] – de Mihai Eminescu [12 iulie 1880]

[„NU ŞTIM CUM SĂ NE ESPLICĂM…”] – de Mihai Eminescu [12 iulie 1880]

Nu ştim cum să ne esplicăm împrejurarea că, de cîtva timp încoace, apar în foaia oficioasă propuneri cari primejduiesc învăţămîntul. Mai deunăzi era vorba de învăţămîntul clasic, pe care iluştrii confraţi voiau a-l vedea amestecat cu cel real. Rezultatul fericit…

[„UNA DIN NENOROCIRILE ACESTEI ŢĂRI…”] – de Mihai Eminescu [4 iulie 1880]

[„UNA DIN NENOROCIRILE ACESTEI ŢĂRI…”] – de Mihai Eminescu [4 iulie 1880]

Una din nenorocirile acestei ţări este că toate nulităţile pretenţioase cîte aspiră la portofolii nu ştiu nimic alta decît Codul, n-au învăţat decît cum să facă paragrafii să se bată în capete. Cu toată neştiinţa lor, [î]i vedem însărcinîndu- se…

[„«ROMÂNUL», ÎN NUMĂRUL SĂU DE ASTĂZI…”] – de Mihai Eminescu [29 iunie 1880 ]

[„«ROMÂNUL», ÎN NUMĂRUL SĂU DE ASTĂZI…”] – de Mihai Eminescu [29 iunie 1880 ]

„Românul”, în numărul său de astăzi, cuprinde un lung articol polemic, adresat nouă ca răspuns la acel sfat cu totul binevoitor pe care-l dădusem guvernului: de-a nu arăta înclinaţiuni pronunţate pentru nici una din puterile mari, ci de-a menaja în…

[„ÎNTRE ADVOCAŢII DIN AUSTRIA …”] – de Mihai Eminescu [27 iunie 1880]

[„ÎNTRE ADVOCAŢII DIN AUSTRIA …”] – de Mihai Eminescu [27 iunie 1880]

Între advocaţii din Austria se manifestă de curînd o tendenţă de reformă reacţionară de o mare importanţă. Într-adevăr în Austria, înaintea erei constituţionale, ba chiar pînă acum doisprezece ani, pînă la 1868, advocaţii erau numiţi direct de ministrul de justiţie.…

[„AM POMENIT ÎN NUMĂRUL NOSTRU DE ALALTĂIERI…”] – de Mihai Eminescu [20 iunie 1880]

[„AM POMENIT ÎN NUMĂRUL NOSTRU DE ALALTĂIERI…”] – de Mihai Eminescu [20 iunie 1880]

Am pomenit în numărul nostru de alaltăieri despre un important şir de reflecţiuni pe carii le inspiră ziarului „Le Temps” cestiunea aplicării deciziunilor luate de Conferenţa de la Berlin. Organul francez, care-şi primeşte, precum se ştie, inspiraţiile din cercurile diplomatice…

[„IERI ÎN SFÎRŞIT CONFERENŢA DE LA BERLIN…”] – de Mihai Eminescu [18 iunie 1880]

[„IERI ÎN SFÎRŞIT CONFERENŢA DE LA BERLIN…”] – de Mihai Eminescu [18 iunie 1880]

Ieri în sfîrşit Conferenţa de la Berlin a adoptat în unanimitate actul final, pe care l-a redactat ambasadorul francez, contele de St. Vallier, şi care cuprinde toate hotărîrile luate de plenipotenţiari. Dînşii vor supune acest act guvernelor respective şi acestea…

[„ALIANŢA ELECTORALĂ …”] – de Mihai Eminescu  [17 iunie 1880]

[„ALIANŢA ELECTORALĂ …”] – de Mihai Eminescu [17 iunie 1880]

Alianţa electorală dintre fracţiune şi conservatorii din Iaşi pentru stabilirea unei majorităţi sigure de voturi, fără vro altă concesie pe terenul principiilor, deci şi mai puţin cu vro tendenţă de fuziune, au atras întregului partid conservator bănuieli de neconsecuenţă, mai…

[„PRIMIM DIN RÎMNICUL VÎLCII…”] – de Mihai Eminescu [11 iunie 1880]

[„PRIMIM DIN RÎMNICUL VÎLCII…”] – de Mihai Eminescu [11 iunie 1880]

Primim din Rîmnicul Vîlcii următoarea corespondenţă, care cuprinde detalii atît de grave încît cată să atragem într-adevăr cea mai serioasă atenţie a autorităţilor competente asupra lor. MIHAI EMINESCU OPERA POLITICA 17 februarie – 31 decembrie 1880 TIMPUL EDIŢIE CRITICĂ ÎNTEMEIATĂ…

[„D. DUMITRU BRĂTIANU, ÎNTORS DIN STRĂINĂTATE…”] – de Mihai Eminescu [7 iunie 1880]

[„D. DUMITRU BRĂTIANU, ÎNTORS DIN STRĂINĂTATE…”] – de Mihai Eminescu [7 iunie 1880]

D. Dumitru Brătianu, întors din străinătate, ne-a trimis o scrisoare, cu rugăciunea de-a o publica, pe care o dăm mai la vale. Prin această scrisoare d. ministru plenipotenţiar, ca răspuns la cele date de noi „sub toată rezerva” despre misiunea…

[„LA 4/16 IUNIE …”] – de Mihai Eminescu [1 iunie 1880]

[„LA 4/16 IUNIE …”] – de Mihai Eminescu [1 iunie 1880]

La 4/16 iunie, peste cîteva zile aşadar, se va întruni la Berlin Conferenţa suplementară, epilogul marii Conferenţe de pace. întîrzierea ei a provenit desigur de la discuţiile asupra marginelor în cari puterile voiau să îngrădească hotărîrile acestei Conferenţe suplementare. Rusia…

[,,«ROMÂNUL» CUPRINDEA …”] – de Mihai Eminescu [29 mai 1880]

[,,«ROMÂNUL» CUPRINDEA …”] – de Mihai Eminescu [29 mai 1880]

„Românul” cuprindea acum cîteva săptămîni următorul articol: „Monitorul oficial” a publicat zilele trecute statistica importului şi esportului în anul 1879. Cifrele acestei statistice sînt foarte elocuinţi. Ele dovedesc că balanţa comercială a României e foarte rea şi îngrijitoare. Iaca ţifrele.…

[„CUNOSCÎND PRINCIPIUL FUNDAMENTAL …”] – de Mihai Eminescu [27 mai 1880]

[„CUNOSCÎND PRINCIPIUL FUNDAMENTAL …”] – de Mihai Eminescu [27 mai 1880]

Cunoscînd principiul fundamental al partidului dominant, acela de-a se bucura de toate foloasele vieţii publice sub pretextul unei deosebiri de principii, nu ne îndoim că şi alegerile pentru consiliile judeţene vor avea aceeaşi firmă şi se vor face pentru aceleaşi…

[„AVÎND A DISCUTA O CESTIUNE…”] – de Mihai Eminescu [24 mai 1880]

[„AVÎND A DISCUTA O CESTIUNE…”] – de Mihai Eminescu [24 mai 1880]

Avînd a discuta o cestiune sulevată de „Democraţia naţională”, „Românul” nu se poate opri de-a-şi revărsa asprimile şi asupra noastră prin următoarele cuvinte: Principala partidă din opoziţiune, ştiind că a pierdut puterea numai prin reaua administrare a finanţelor, speră că…

[„ÎNTR-UNUL DIN NUMERILE NOASTRE …”] – de Mihai Eminescu  [24 mai 1880]

[„ÎNTR-UNUL DIN NUMERILE NOASTRE …”] – de Mihai Eminescu [24 mai 1880]

Într-unul din numerile noastre trecute am înregistrat nişte zgomote cari ne veniseră la cunoştinţă în privinţa misiunii extraordinare a d-lui Dum. Brătianu pe lîngă guvernul britanic. Avem totdeuna obiceiul să comunicăm cititorilor noştri ştirile pe cari le aflăm sub toată…

[„SCRISOAREA PRINŢULUI DE BISMARCK …”] – de Mihai Eminescu [23 mai 1880]

[„SCRISOAREA PRINŢULUI DE BISMARCK …”] – de Mihai Eminescu [23 mai 1880]

Scrisoarea prinţului de Bismarck cătră ambasadorul german de la Viena în privinţa cestiunii catolice în Germania şi pe care am publicat-o şi noi într-unul din numerile trecute a produs o vie impresiune asupra cercurilor catolice. Se ştie că printr-o încheiere…

[„DACĂ LA APRECIERI TEORETICE …”] – de Mihai Eminescu [16 mai 1880]

[„DACĂ LA APRECIERI TEORETICE …”] – de Mihai Eminescu [16 mai 1880]

Dacă la aprecieri teoretice ne învrednicim a primi cîte un răspuns nimic mai puţin decît convingător de la organele oficioase, în cestiuni materiale de-o importanţă estremă confraţii se dispensează de această sarcină calculînd, se vede, cu uitarea publicului sau cu…

[„DE CÎND DATEAZĂ ESPORTUL NOSTRU…”] – de Mihai Eminescu [15 mai 1880]

[„DE CÎND DATEAZĂ ESPORTUL NOSTRU…”] – de Mihai Eminescu [15 mai 1880]

De cînd datează esportul nostru de grîne, de atunci importul de fraze. S-ar putea zice că România a preschimbat păturile adînci şi binecuvîntate de Dumnezeu ale ţărinei sale pe vorbe deşerte, pe teorii de gazetă, pe subţiri apucături advocăţeşti ş.a.m.d.,…

[„CELE DIN URMĂ ZGOMOTE …”] – de Mihai Eminescu [15 mai 1880]

[„CELE DIN URMĂ ZGOMOTE …”] – de Mihai Eminescu [15 mai 1880]

Cele din urmă zgomote asupra reconstituirii ministerului spun că golurile se vor umplea astfel: D. Docan, Finanţe; D. col. Dabija, Lucrări Publice; D.V. Alexandrescu-Urechie, Culte şi Instrucţie. Tăcerea foilor guvernului în privinţa acestor zgomote este foarte caracteristică. Neterminabila reconstituire a…

[„DUPĂ CÎTE SE SPUN …”] – de Mihai Eminescu [14 mai 1880]

[„DUPĂ CÎTE SE SPUN …”] – de Mihai Eminescu [14 mai 1880]

După cîte se spun, d. Alexandrescu-Urechie va intra, a propos de Albumul macedo-român, în ministeriu, la Departamentul Cultelor şi Instrucţiunii. Minunatul Album îşi dă roadele; el este o întreprindere naţională şi liberară, avînd scopul să înfiinţeze şcoale în Macedonia; astfel…

[„IARĂŞI CESTIUNEA REGATULUI…”] – de Mihai Eminescu [9 mai 1880]

[„IARĂŞI CESTIUNEA REGATULUI…”] – de Mihai Eminescu [9 mai 1880]

Iarăşi cestiunea regatului român. „Corespondenţa politică” primeşte din Bucureşti o scrisoare foarte interesantă în această privinţă. Foaia oficioasă din Viena, cu toate că ştie pe corespondentul său de aici „totdeuna bine informat”, dă această scrisoare sub toate rezervele. După cum…

NOTIŢE BIBLIOGRAFICE  [PILDE ŞI GHICITORI, ADUNATE DE P. ISPIRESCU; ÎNVĂŢĂTORUL COPIILOR, DE C. GRIGORESCU, I. CREANGĂ ŞI V. RĂCEANU; HELIADE RĂDULESCU, MIHAIDA, FRAGMENT EPIC; INFERNUL, DUPĂ DANTE ALIGHIERI] [6, 7, 8 mai 1880]

NOTIŢE BIBLIOGRAFICE [PILDE ŞI GHICITORI, ADUNATE DE P. ISPIRESCU; ÎNVĂŢĂTORUL COPIILOR, DE C. GRIGORESCU, I. CREANGĂ ŞI V. RĂCEANU; HELIADE RĂDULESCU, MIHAIDA, FRAGMENT EPIC; INFERNUL, DUPĂ DANTE ALIGHIERI] [6, 7, 8 mai 1880]

Ar fi cu cale ca cineva să facă odată limpede şi în scris deosebirea între ceea ce, fără cuvînt, se numeşte naţional, şi ceea ce, cu drept cuvînt, este în adevăr naţional în spiritul nostru. Din nenorocire, tot ce pîn-acum…

BANCA DE SCONT ŞI CIRCULAŢIUNE – de Mihai Eminescu [30 aprilie 1880]

BANCA DE SCONT ŞI CIRCULAŢIUNE – de Mihai Eminescu [30 aprilie 1880]

Obiecţiunile opoziţiei n-au putut împiedeca nici votarea, nici promulgarea legii privitoare la înfiinţarea unei bănci de scont şi circulaţiune, precum n-au împiedecat nici răscumpărarea drumului de fier. Succesul neaşteptat al operaţiei răscumpărării se datoreşte nu escelenţei intrinsece a operaţiei, ci…

[,,«JOURNAL DES DÉBATS», ÎN NUMĂRUL SĂU…”] – de Mihai Eminescu [26 aprilie 1880]

[,,«JOURNAL DES DÉBATS», ÎN NUMĂRUL SĂU…”] – de Mihai Eminescu [26 aprilie 1880]

„Journal des débats”, în numărul său de luni 3 mai, comentează asemenea demisia cabinetului italian. În realitate – zice foaia – chiar din ziua constituirii se putea uşor prevedea că viaţa ministerului Cairoli- Depretis va fi scurtă şi agitată. Sînt…

[„SCHIMBĂRILE DIN ANGLIA …”] – de Mihai Eminescu [25 aprilie 1880]

[„SCHIMBĂRILE DIN ANGLIA …”] – de Mihai Eminescu [25 aprilie 1880]

Schimbările din Anglia par a avea de efect grăbirea soluţiunii punctelor încă pendente ale Tractatului de la Berlin. Se constată mai întîi o presiune generală asupra Porţii de-a face cesiunile de teritoriu către Grecia şi Muntenegru. Cestiunea Arab-Tabiei reapare. „Daily…

[„ASUPRA LUCRURILOR CE SE PETREC LA NOI…”] – de Mihai Eminescu . [25 aprilie 1880]

[„ASUPRA LUCRURILOR CE SE PETREC LA NOI…”] – de Mihai Eminescu . [25 aprilie 1880]

Asupra lucrurilor ce se petrec la noi „L’Indépendance belge” primeşte amănunte cari desigur vor contribui a spori stima de care ne bucurăm în străinătate. Corespondenţa are în vedere şedinţa Camerei de la 12 aprilie. Şedinţa de ieri a Camerei –…

[„ESPRESIA «CODRU PARLAMENTAR»…”] – de Mihai Eminescu [20 aprilie 1880]

[„ESPRESIA «CODRU PARLAMENTAR»…”] – de Mihai Eminescu [20 aprilie 1880]

Espresia ,,codru parlamentar” n-ar trebui să rămînă localizată pentru arena de căpetenie a Adunării roşilor, ci întinsă asemenea asupra celorlalte ramuri de activitate radicală. Deocamdată voim să vorbim de codrul jurnalistic. În zadar am spus şi am dovedit că deficitul…

[„UN INCIDENT FOARTE NEPLĂCUT…”] – de Mihai Eminescu [19 aprilie 1880]

[„UN INCIDENT FOARTE NEPLĂCUT…”] – de Mihai Eminescu [19 aprilie 1880]

Un incident foarte neplăcut din punctul de vedere al prestigiului şi demnităţii statului român a avut loc în zilele acestea între ministrul nostru plenipotenţiar la Constantinopol şi guvernul sultanului. D. Dumitru Brătianu s-a pripit a face nişte paşi diplomatici a…

[„DEŞI TERMENUL «MESAJ»…”] – de Mihai Eminescu [17 aprilie 1880]

[„DEŞI TERMENUL «MESAJ»…”] – de Mihai Eminescu [17 aprilie 1880]

Deşi termenul „mesaj”, cu înţelesul de comunicare făcută de puterea executivă către cea legiuitoare, e de origine americană şi, pînă la 1848, se aplica numai la comunicaţiunile prezidentului Statelor Unite, totuşi datina acestor comunicări, combinată în statele europene cu principiul…

[„ÎN NUMĂRUL SĂU DE ALALTĂIERI…”] – de Mihai Eminescu [17 aprilie 1880]

[„ÎN NUMĂRUL SĂU DE ALALTĂIERI…”] – de Mihai Eminescu [17 aprilie 1880]

În numărul său de alaltăieri foaia oficioasă a primului-ministru anunţa că d.M. Cogălniceanu şi-ar fi dat demisiunea, pentru care îi mulţumea în numele partidului, că d. prim-ministru ar fi fost însărcinat cu interimul Internelor, iar că d. Cogălniceanu ar fi…

[„ALALTĂIERI, SÎMBĂTĂ …”] – de Mihai Eminescu [15 aprilie 1880]

[„ALALTĂIERI, SÎMBĂTĂ …”] – de Mihai Eminescu [15 aprilie 1880]

Alaltăieri, sîmbătă, s-a închis sesiunea Corpurilor legiuitoare printr-un mesaj domnesc, citit la Senat de d. M. Cogălniceanu, la Cameră de d. Stolojan. Meritele acestor Adunări sînt, se-nţelege, citate pe rînd în mesaj. Modificarea articolului 7, răscumpărarea căilor ferate, bugetul echilibrat,…

image_pdfimage_print