[„ÎN «ROMÂNUL» DE SÂMBĂTĂ…”] – de Mihai Eminescu [10 noiembrie 1881]

Fotografie de arhiva. Mihai Eminescu de Nestor Heck – 1884. Basarabia-Bucovina.Info

În „Românul” de sâmbătă vedem publicat un proiect de lege despre „vânzarea băuturilor spirtoase în comune”, cu preţioasa indicaţiune că d. ministru de interne este acela care va prezenta Consiliului de Miniştri ş-apoi Corpurilor legiuitoare acest proiect şi că tot d. ministru de interne, onor. C. A, Rosetti, roagă pe redacţia

„Românului” de a-l supune dezbaterii publice, ceea ce redactorul tot onor. C. A. Rosetti – declară a face cu mare plăcere.

Iată proiectul:

Art. 1. Dreptul d’ a vinde băuturi spirtoase [î]n comunele rurale şi-n circumscripţiunile lor SE declară absolut numai pentru casa comunală.

Art. 2. Primăriile comunelor rurale sunt obligate a da [î]n întreprindere dreptul de-a vinde băuturi spirtoase [î]n interiorul sau în circumscripţiunea lor pe termen cel mult de 3 ani.

Art. 3. Valoarea preţului ce se va obţine la licitaţie pentru dreptul de-a vinde băuturi spirtoase se va trece pe fiecare au la bugetul comunei şi se va afecta numai pentru ‘nfiinţare şi-ntreţinere de şcoală şi biserică.

Prisosul peste cheltuielele necesarii anuale se va capitaliza la Casa de Consemnaţii spre a servi la timp la- mbunătăţiri de clădiri şi altele, tot pentru şcoală şi biserică.

Art. 4. Contractele încheiate de comunele rurale cu antreprenorii băuturilor spirtoase sînt scutite de taxe.

Proprietarul care va avea [î]n comună o clădire care este cîrciumă va fi despăgubit de comună, în curs de 20 ani, prin rate cu anuităţi anuale garantate [î]n chiar venitul prins prin întreprinderea dată.

Preţul despăgubirii se va fixa de către tribunalele ordinare.

Art. 5. Condiţiunile dării în întreprindere a dreptului de vînzare a băuturilor spirtoase în comunele rurale se alcătuiesc de consiliile comunale şi se aprobă de consiliul judeţan.

Ele vor fi făcute conform legii de faţă şi a regulamentului de aplicarea ei.

În aceste condiţiuni se va arăta şi numărul cîrciumelor ce se va permite a se înfiinţa.

Art. 6. Nu se poate primi să concureze la licitaţie nimeni din cei cari nu însuşesc condiţiunile cerute de legile în vigoare şi cari se vor mai face în viitor.

Art. 7. Datoriile contractate la cîrciumă pentru consumare de băuturi spirtoase nu se pot urmări în justiţie.

Art. 8. Cel care va împrumuta numele său pentru a putea lua în întreprindere dreptul de a vinde băuturi spirtoase unei persoane care nu are drept după legile în vigoare şi care se vor mai face vor fi supuşi la o amendă de cîte una mie lei sau la o închisoare de la o lună la trei deodată cu întreprinzătorul, iar stabilimentul se va închide de îndată şi întreprinderea se va da din nou prin licitaţie în garanţia şi comptul ambilor fraudulatori.

Art. 9. Nu pot fi tolerate hanuri şi cîrciumi afară din sate decît la depărtare de 10 chilometre de la cea mai apropiată cîrciumă.

Stabilimentele de la gările drumurilor de fier nu intră în această categorie.

Această depărtare se poate scurta cu voia administraţiei, însă numai pentru locurile cari ar fi necesarii cărăuşilor pe drumuri mari, pentru păşunatul vitelor şi pentru orice alte esploatări, precum păduri, mine, uzine etc.

Art. 10. Este cu desăvîrşire poprită vinderea de băuturi spirtoase prin comunele rurale de către vînzători ambulanţi.

În caz de contravenţiune, primarul, după încheiare de proces verbal în prezenţa a doi consiliari, va confisca acele băuturi în folosul comunei.

Art. 11. Această lege se va aplica şase luni după promulgarea ei, în care timp se vor regula ntreprinderile actuale.

D. A. Rosetti

Oricine recunoaşte în această lucrare a d-lui C. A. Rosetti un plagiat schimonosit al proiectului prezentat în Adunare de P.P. Carp. Unii termeni din proiectul Carp sînt ocoliţi sau esprimaţi cu cuvinte mai puţin proprii, unele dispoziţii lăsate afară, dar în esenţă este acelaşi.

Din fericire pentru d. C. A. Rosetti şi pentru secretarul său intim, d. Guţă Panu, nu există încă la noi o lege care să asigure proprietatea intelectuală; soiul acesta de proprietate e garantat numai prin regula de bună-cuviinţă de- a cita cel puţin numele autorului, ceea ce „Românul” uită a face.

Hazlii sînt omisiunile din proiectul Carp făcute de d. C. A. Rosetti.

Proiectul originar prevede pedepse în contra… beţivilor. C. A. Rosetti le omite cu grijă. Asemenea pedepse ar putea lovi în mod grav pe mulţi dintre iluştrii membri ai marelui partid liberale-naţionale, începînd cu ilustrul Giani şi sfîrşind cu însuşi marele arhiereu al partidului, căruia articolul omis ar fi putut să-i turbure Ceasurile de mulţumire.

MIHAI EMINESCU
OPERA POLITICA
1 ianuarie – 31 decembrie 1881
TIMPUL
EDIŢIE CRITICĂ ÎNTEMEIATĂ DE P E R P E S S I C I U S
EDIŢIE CRITICĂ ÎNGRIJITĂ DE MUZEUL LITERATURII ROMÂNE
Coordonator DIMITRIE VATAMANIUC
Editura Academiei RSR, 1985-1989
Vol XII

Mihai-Eminescu.Ro

image_pdfimage_print

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.